പനത്തടി വാർത്ത മലബാർബീറ്റ്സ് വാർത്തകൾ

എം എ മലയാളം പരീഷയിലും, എം.ഫില്‍ പ്രവേശന പരീഷയിലും ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയഅംബിക കൃഷ്ണന് ഉപഹാരം നല്‍കി

 

രാജപുരം: മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്നും എം എ മലയാളം പരീഷയിലും, എം.ഫില്‍ പ്രവേശന പരീഷയിലും ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ബളാംതോട് മുന്തന്റെ മൂലയിലെ അംബിക കൃഷ്ണന് പനത്തടി പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ സൊസൈറ്റിയുടെ ഉപഹാരം പ്രസിഡന്റ് സെബാന്‍ കാരക്കുന്നേല്‍ സമ്മാനിക്കുന്നു.