തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം വര്‍ഷവും വീടുകളില്‍ അടുക്കളത്തോട്ട നിര്‍മ്മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അതിനാവശ്യമായ പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ സൗജന്യമായി മാലക്കല്ല് കെ സി സി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വികാരി ഫാദര്‍ ബെന്നി കന്നുവെട്ടിയേല്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം വര്‍ഷവും വീടുകളില്‍ അടുക്കളത്തോട്ട നിര്‍മ്മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അതിനാവശ്യമായ പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ സൗജന്യമായി മാലക്കല്ല് കെ സി സി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വികാരി ഫാദര്‍ ബെന്നി കന്നുവെട്ടിയേല്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply