വാക്സിൻ ചാലഞ്ചിനൊപ്പം

വാക്സിൻ ചാലഞ്ചിനൊപ്പം…
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് മുയലിനെ വിറ്റ കാശ് വർഷ ഉദയപുരം 8 ക്ലാസ് കാരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് ശ്രീജ മനോജിന് കൈമാറി പഞ്ചായത്ത് വൈ. പ്രസിഡൻ്റ് പി.ദാമോധരൻ’ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ചേർപേഴ്സൻ: ജയശ്രീ NS എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply