കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് പനത്തടി പഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൂരടുക്കം കോളനി ഉൾപെടുന്ന ഒൻപതാം വാർഡ് അടച്ചിട്ടു

പൂടംകല്ല്: കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് പനത്തടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഒൻപതാം വാർഡ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് മേഖലയാക്കി. പുത്തൂരടുക്കം, പുള്ളിക്കൽ, മാവുങ്കൽ എന്നി പ്രദേശങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടു. പുത്തൂരടുക്കം കോളനിയിലാണ് വ്യാപനം കൂടിയത്.

Leave a Reply