ഒടയംചാൽ മുത്തപ്പൻ  മടപ്പുരയിൽ നിന്നും ഭണ്ഡാരങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു.

രാജപുരം: ഒടയംചാൽ മുത്തപ്പൻ  മടപ്പുരയിൽ നിന്നും രണ്ട് ഭണ്ഡാരങ്ങൾ   മോഷണം പോയി. രണ്ട്  ഭണ്ഡാരങ്ങളും സമീപത്തെ വീട്ടുപറമ്പിൽ  കണ്ടെത്തി. പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മടപ്പുര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അമ്പലത്തറ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി.

Leave a Reply