ഗ്രാന്മ ചുള്ളിക്കരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചുള്ളിക്കര മുതൽ പയ്യച്ചേരി വരെ റോഡിനിരുവശവുമുള്ള കാട് വൃത്തിയാക്കി

കേരളപിറവി ദിനത്തിൽ നാടിനു മാതൃകയായി ഗ്രാന്മ ചുള്ളിക്കരയിലെ യുവാക്കൾ. ചുള്ളിക്കര-കൊട്ടോടി റോഡിൽ ചുള്ളിക്കര മുതൽ പയ്യച്ചേരി വരെ റോഡരികിൽ വളർന്നു പന്തലിച്ച കാടുകൾ ഗ്രാന്മ ചുള്ളിക്കരയുടെ പ്രവർത്തകർ വൃത്തിയാക്കി.

Leave a Reply