ഓശാന തിരുനാൾ ആചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജപുരം ഹോളിഫാമിലി ഫെറോന ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന കുരുത്തോല പ്രദക്ഷിണം.