പ്രിയദർശിനി ആർട്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെന്ററിനുവേണ്ടി, ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്‌ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ സാറിന് Multiplux International LLC കമ്പനിയുടെ ഉപഹാരം ആയി സാനിറ്റൈസർ ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സെയിൽസ് മാനേജർ മാത്യു കൈമാറുന്നു

പ്രിയദർശിനി ആർട്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെന്ററിനുവേണ്ടി, ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്‌ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ സാറിന് Multiplux International LLC കമ്പനിയുടെ ഉപഹാരം ആയി സാനിറ്റൈസർ ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സെയിൽസ് മാനേജർ മാത്യു കൈമാറുന്നു

Leave a Reply