പെരുമ്പള്ളി നവോദയ ക്ലബ്ബിന്റെ നേത്യത്വത്തിൻ 250 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

പെരുമ്പള്ളി നവോദയ ക്ലബ്ബിന്റെ നേത്യത്വത്തിൻ 250 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

പൂടുംകല്ല് : കള്ളാർ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമ്പള്ളി നവോദയ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേത്യത്വത്തിൻ 250 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. പെരുമ്പള്ളി, കാപ്പുങ്കര, അരിമ്പ്യ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കിറ്റുകൾ നൽകിയത്. ക്ലബ് പ്രസിഡന്റും കള്ളാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ടി.കെ.നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Leave a Reply