പനത്തടി പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് കരുതൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചിറക്കടവ് ശ്രീലക്ഷ്മി കുടുംബശ്രീ 20 പായകൾ നൽകി

പനത്തടി പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് കരുതൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചിറക്കടവ് ശ്രീലക്ഷ്മി കുടുംബശ്രീ 20 പായകൾ നൽകി

പൂടംകല്ല്: പനത്തടി പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് കരുതൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചിറക്കടവ് ശ്രീലക്ഷ്മി കുടുംബശ്രീ 20 പായകൾ നൽകി. ഭാരവാഹികൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്ന പ്രസാദിന് പായകൾ കൈമാറി.

Leave a Reply