കള്ളാർ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡിൽ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ മത്സ്യ കൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടത്തി

കള്ളാർ : സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ കളളാർ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡിൽ നടപ്പിലാക്കിയ അസംവാള മത്സ്യ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കനീലടുക്കത്തെ സിബിച്ചൻ തോമസിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ.നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.C

Leave a Reply