ആടകം ചാമുണ്ഡിക്കാവ് ഭരണസമിതി കോവിഡ് ബാധിതരായ കുടുംബ.ങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു.

കള്ളാര്‍: ആടകം ചാമുണ്ഡിക്കാവ് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരായ കുടുബംങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. മാധവന്‍ നായര്‍, സെക്രട്ടറി ഭരതന്‍ ചെടിക്കുണ്ട്, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply