കരിയത്ത് മലയിലെ കുട്ടിക്യഷ്ണന്‍ (49) ഹൃദയാഘാതം മൂലം അന്തരിച്ചു.

കരിയത്ത് മലയിലെ കുട്ടിക്യഷ്ണന്‍ (49) ഹൃദയാഘാതം മൂലം അന്തരിച്ചു.

ചുളളിക്കര: കൊട്ടോടി വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരന്‍ കരിയത്ത് മലയിലെ കുട്ടിക്യഷ്ണന്‍ (49) ഹൃദയാഘാതം മൂലം അന്തരിച്ചു. ഭര്യ:ശാന്ത .മക്കള്‍: ശ്രുതി, സുധി.

Leave a Reply