ആദിവാസി ജനത ആരോഗ്യ ജനത ഗോത്രാരോഗ്യ വാരാചരണം ഒരള കോളനിയില്‍ വാര്‍ഡ് മെംബര്‍ എം.കൃഷ്ണകുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പൂടംകല്ല് : തദ്ദേശീയ ജനതയുടെ അന്തര്‍ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു ആഗസ്ത് 9 മുതല്‍ 15വരെ ഗോത്രാരോഗ്യ വാരാചരണം നടക്കുകയാണ്., ‘ആദിവാസി ജനത ആരോഗ്യ ജനത ‘ എന്ന സന്ദേശവുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കള്ളാര്‍ പഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാര്‍ഡിലെ ഒരള കോളനിയില്‍ വാര്‍ഡ് തല ഉത്ഘാടനം മെമ്പര്‍ എം.കൃഷ്ണകുമാര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ഊരുമൂപ്പന്‍ ഹരിദാസ് ചീറ്റക്കാല്‍ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. എസ് ടി പ്രേമോട്ടര്‍ തങ്കമണി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു

Leave a Reply