പൂടംകല്ലിലെ ആളോത്ത് ജയ്മോൻ മാത്യു (51) അന്തരിച്ചു.

പൂടംകല്ലിലെ ആളോത്ത് ജയ്മോൻ മാത്യു (51) അന്തരിച്ചു.

പൂടംകല്ല്: ആളോത്ത് ജയ്മോൻ മാത്യു (51) അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം പിന്നീട്. ഭാര്യ: കൊച്ചുറാണി ചക്കാലക്കൽ ( ഹെഡ് നഴ്സ് പൂടംകല്ല് താലൂക്ക് ആശുപത്രി). മകൾ: എയ്ഞ്ചൽ റാണി ജയ് മോൻ.

Leave a Reply