രാജപുരം തിരുക്കുടുംബ ഫൊറോന ദേവാലയത്തിൽ ഫാ.ജോർജ് പുതുപ്പറമ്പിൽ വിശ്വാസികളുടെ കാൽ കഴുകി ചുമ്പിച്ചു

രാജപുരം: വിനയത്തിൻ്റെ മാത്യക കാണിച്ചു കൊണ്ട് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യരുടെ കാൽ കഴുകി ചുമ്പിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായ് രാജപുരം തിരുക്കുടുംബ ഫൊറോന ദേവാലയത്തിൽ ഫാ.ജോർജ് പുതുപ്പറമ്പിൽ വിശ്വാസികളുടെ കാൽ കഴുകി ചുമ്പിച്ചു

Leave a Reply