മാലക്കല്ല് ചെറുവള്ളിയിൽ ഫിലിപ്പ് ചെറിയാൻ (54) നിര്യാതനായി

മാലക്കല്ല് ചെറുവള്ളിയിൽ ഫിലിപ്പ് ചെറിയാൻ (54) നിര്യാതനായി.ഭാര്യ: ജോളി ( പൂടംകല്ല് പിടഞ്ഞാറ്റുമാലിൽ കുടുംബാംഗം)മക്കൾ: ആൽബിൻ ,എബിൻ. മ്യതസoസ്കാരം പിന്നീട്

Leave a Reply