ചുളളിക്കര കാരുപ്ലാക്കില്‍ ചാക്കോച്ചേട്ടന്റെ മ്യതസംസ്‌കാരചടങ്ങുകള്‍