കുമളി ശീ നാരായണ ധര്‍മ്മാശ്രമത്തിലെ ശീ മദ്ഗുരു പ്രകാശം സ്വാമികള്‍ ചുളളിക്കരയില്‍ ശീ നാരായണ ധര്‍മ്മപഠന ക്ലാസ്സ്‌