അട്ടേങ്ങാനം ചക്കിട്ടടുക്കം കുണ്ടടുക്കത്തെ എം.മോഹനൻ(65) നിര്യാതനായി.

അട്ടേങ്ങാനം ചക്കിട്ടടുക്കം കുണ്ടടുക്കത്തെ എം.മോഹനൻ(65) നിര്യാതനായി.

പൂടംകല്ല്: ചക്കിട്ടടക്കം കുണ്ടടുക്കത്തെ എം.മോഹനൻ (65) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ഓമന. മക്കൾ : ബിന്ദു, രാജേഷ്. മരുമക്കൾ : സുനിൽ, തുഷാര

Leave a Reply