കള്ളാർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്ക് രാജപുരം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്‌മെൻ്റ സഹകരണ സംഘം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ നൽകി.

പൂടംകല്ല്: കള്ളാർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്ക് രാജപുരം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്‌മെൻ്റ സഹകരണ സംഘം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ നൽകി. കള്ളാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ.നാരായണൻ സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി.സി.തോമസിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി.

Leave a Reply