കള്ളാർ പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്ക് 50 കിലോ അരി തേങ്ങ, പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകി

കള്ളാർ പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്ക് 50 കിലോ അരി തേങ്ങ, പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകി

പൂടംകല്ല്: കള്ളാർ പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്ക് 50 കിലോ അരി തേങ്ങ, പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ.നാരായണൻ വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് വിജയൻ ചെറിയ കടവിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ ഏറ്റുവാണ്ടി. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രിയ ഷാജി, സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ പി.ഗീത, പഞ്ചായത്തംഗം വനജ ഐത്തു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനായി ഒരു ലോഡ് ചിരട്ടയും കമ്മിറ്റി സമൂഹ അടുക്കളയിൽ എത്തിച്ചു.

Leave a Reply