വന്യജീവി ശല്യത്തിനെതിരെ അ ടി യ ന്ത ര നട പ ടി സ്വീ ക രി ക്ക ണ മെ ന്നാവശ്യപെട്ട് പഞ്ചായത്തധികൃതര്‍ മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന് നിവേദനം നല്‍കി.

രാജപുരം: വന്യജീവി ശല്യത്തിനെതിരെ അ ടി യ ന്തര ന ട പ ടി സ്വീ ക രി ക്ക ണ മെ ന്നാവശ്യ പെട്ട് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന് പനത്തടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്ന പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നിവേദനം നല്‍കി. വ ന്യ ജീ വി ക ളു ടെ ആ ക്ര മ ണം പ്ര തി രോ ധി ക്കു ന്ന തി നാ യി ഫെ ന്‍ സിം ഗ് നി ര്‍ മി ക്കു ക, റാ ണി പു രം വി നോ ദ സ ഞ്ചാ ര കേ ന്ദ്ര ത്തി ലേ ക്ക് വ ന മേ ഖ ല യി ലൂ ടെ യു ള്ള റോ ഡ് വീ തി കൂ ട്ടു ന്ന തി ന് അ നു മ തി ന ല്‍ കു ക, റാ ണി പു ര ത്ത് റോ പ് വേ നി ര്‍ മി ക്കു ക, ഗ സ്റ്റ് ഹൗ സ് സൗ ക ര്യം മെ ച്ച പ്പെ ടു ത്തു ക തു ട ങ്ങി യ ആ വ ശ്യ ങ്ങ ളാ ണ് മ ന്ത്രി യു ടെ ശ്ര ദ്ധ യി ല്‍പ്പെ ടു ത്തി യ ത്. വൈ സ് പ്ര സി ഡ ന്റ് പി. എം.കു ര്യാ ക്കോ സ്, സ്ഥി രം സ മി തി ചെ യ ര്‍ മാ ന്‍ മാ രാ യ രാ ധാ കൃ ഷ്ണ ഗൗ ഡ, സു പ്രി യ ശി വ ദാ സ്, മു ന്‍ സ്ഥി രം സ മി തി ചെ യ ര്‍ മാ ന്‍ എം. സി.മാ ധ വ ന്‍ എ ന്നി വ ര്‍ ചേ ര്‍ ന്നാ ണ് നി വേ ദ നം ന ല്‍ കി യ ത്.

Leave a Reply