പനത്തടി പഞ്ചായത്തില്‍ മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതരണം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.എം.കുര്യാക്കോസ് നിര്‍വഹിച്ചു.

രാജപുരം: പനത്തടി പഞ്ചായത്തില്‍ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിതരണ ഉത്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.എ.കുര്യാക്കോസ് നിര്‍വഹിച്ചു.

Leave a Reply