പനത്തടി പഞ്ചായത്തില്‍ കട്ടില്‍ വിതരണം നടത്തി.

രാജപുരം: പനത്തടി പഞ്ചായത്തില്‍ എസ്ടി വിഭാഗം വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പ്രസന്ന പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം വിതരണോദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു.രാജപുരം: പനത്തടി പഞ്ചായത്തില്‍ എസ്ടി വിഭാഗം വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പ്രസന്ന പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം വിതരണോദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു.

Leave a Reply