കള്ളാര്‍ പഞ്ചായത്ത് ഒരള കോളനിയില്‍ എലിപ്പനിക്കെതിരെ ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തി.

രാജപുരം: ഒരള കോളനിയില്‍ എലിപ്പനി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസും പ്രതിരോധ മരുന്ന് വിതരണവും നടത്തി. വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ എം.കൃഷ്ണകുമാര്‍ , ജെഎച്ച് ഐ ജോബി ജോസഫ് , ആശാവര്‍ക്കര്‍ ബിസി ജോണ്‍, ലീന സിസ്റ്റര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

മമ്പര്‍ എം.കൃഷ്ണകുമാര്‍ , ജെഎച്ച് ഐ ജോബി ജോസഫ് , ആശാവര്‍ക്കര്‍ ബിസി ജോണ്‍, ലീന സിസ്റ്റര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply