നൂറു ശതമാനം നികുതി പിരിവുമായി കള്ളാര്‍ പഞ്ചായത്ത്.

രാജപുരം: കള്ളാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2021-22 വര്‍ഷത്തെ മുഴുവന്‍ നികുതികളും പിരിച്ച് തുടര്‍ച്ചയായ 5-ാം വര്‍ഷവും 100% ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചു. പഞ്ചായത്തിലെ 14 വാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ള കെട്ടിട നികുതി, തൊഴില്‍ നികുതി, ലൈസന്‍സ് ഫീസ്, മറ്റു നികുതികള്‍ എന്നിവ പൂര്‍ണ്ണമായും പിരിച്ചെടുത്ത ജീവനക്കാരെയും, അതിനോട് സഹകരിച്ച മുഴുവന്‍ നികുതി ദായകരെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ടി.കെ.നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി അഭിനന്ദിച്ചു.

Leave a Reply