അയറോട്ട് ഉണ്ണിമിശിഹാ ദേവാലയത്തിൽ വിശ്വാസ വിരുന്നിന് തുടക്കം

അയറോട്ട് ഉണ്ണിമിശിഹാ ദേവാലയത്തിൽ വിശ്വാസ വിരുന്നിന് തുടക്കം

രാജപുരം: അയറോട്ട് ഉണ്ണിമിശിഹാ ദേവാലയത്തിൽ വിശ്വാസ വിരുന്നിന് തുടക്കമായി. വികാരി ഫാ. ജിബിൻ താഴത്തുവെട്ടത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു..

Leave a Reply