കൊട്ടോടി ഒരളയിലെ പി.ഭരതൻ (75) അന്തരിച്ചു.

കൊട്ടോടി ഒരളയിലെ പി.ഭരതൻ (75) അന്തരിച്ചു.

രാജപുരം: കൊട്ടോടി ഒരളയിലെ പി.ഭരതൻ (75) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: ചിറ്റ . മക്കൾ: ശശി, രവി, ഭാസ്ക്കരൻ . മരുമകൾ : ബിന്ദു.

Leave a Reply