ചുളളിക്കരയില്‍ ശീ മദ്ഗുരു പ്രകാശം സ്വാമികള്‍ക്ക് വരവേല്‍പ്പ്‌