ആഗോള സഭയില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വര്‍ഷത്തിന്റെ ഇടവകതല ഉദ്ഘാടനം മാലക്കല്ല് പള്ളിയില്‍ അഭിവന്ദ്യ പണ്ടാരശ്ശേരില്‍ പിതാവ് നിര്‍വഹിക്കുന്നു

ആഗോള സഭയില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വര്‍ഷത്തിന്റെ ഇടവകതല ഉദ്ഘാടനം മാലക്കല്ല് പള്ളിയില്‍ അഭിവന്ദ്യ പണ്ടാരശ്ശേരില്‍ പിതാവ് നിര്‍വഹിക്കുന്നു

Leave a Reply