കനത്ത കാറ്റിൽ കൊട്ടോടി ബാലംപള്ളയിലെ കെ.കൃഷ്ണന്റെ അൻപതോളം കുലച്ച നേന്ത്രവാഴകൾ നിലംപൊത്തി. കള്ളാർ അഞ്ചാലയിൽ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ മരം വീണ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു

കനത്ത കാറ്റിൽ കൊട്ടോടി ബാലംപള്ളയിലെ കെ.കൃഷ്ണന്റെ അൻപതോളം കുലച്ച നേന്ത്രവാഴകൾ നിലംപൊത്തി.
കള്ളാർ അഞ്ചാലയിൽ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ മരം വീണ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു

പൂടംകല്ല് : ഇന്നലെ രാത്രിയിലുണ്ടായ കനത്ത കാറ്റിൽ കൊട്ടോടി ബാലംപള്ളയിൽ കെ.കൃഷ്ണന്റെ അൻപതോളം കുലച്ച നേന്ത്രവാഴകൾ നിലംപൊത്തി. പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാറ്റിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കള്ളാർ – ആടകം റോഡിൽ അഞ്ചാലയിൽ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ മരം വീണ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. നായ്ക്കയം സ്കൂളിന്റെ മതിൽ റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞ് വീണത് ഗതാഗതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായി.

Leave a Reply