സംസ്ഥാന പാതയിൽ കള്ളാർ വില്ലേജ് വളവിലെ വെള്ളക്കെട്ടും ചെളിയും സേവാഭാരതി പ്രവർത്തർ നീക്കം ചെയ്തു

സംസ്ഥാന പാതയിൽ കള്ളാർ വില്ലേജ് വളവിലെ വെള്ളക്കെട്ടും ചെളിയും സേവാഭാരതി പ്രവർത്തർ നീക്കം ചെയ്തു

പൂടംകല്ല്: സംസ്ഥാന പാതയിൽ കള്ളാർ വില്ലേജ് വളവിലെ വെള്ളക്കെട്ടും ചെളിയും സേവാഭാരതി പ്രവർത്തർ നീക്കം ചെയ്തു.

Leave a Reply