കനത്ത മഴയില്‍ വീടിനു മുകളില്‍ മതിലിടിഞ്ഞ് വീണ് നാശനഷ്ടം.

രാജപുരം: കനത്ത മഴയിൽ വീടിനു മുകളിൽ കെട്ടിടിഞ്ഞു നാശനഷ്ടം. കോടോം ബേളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അട്ടേങ്ങാനം കുഞ്ഞികൊച്ചിയിൽ രാജേഷ് കൃഷ്ണന്റെ വീടിനാണ് വീടിന് പുറകിലെ കെട്ടിടിഞ്ഞു വീണ് നഷ്ടം വന്നത്.

Leave a Reply