കൊട്ടോടി ഛത്രപതി ക്ലബ് ചികിത്സാ സഹായം കൈമാറി.

രാജപുരം: കാന്‍സര്‍ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ള നീളംകയത്തെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്(മാര്‍ടു) കൊട്ടോടി ഛത്രപതി ആര്‍ട്ട്‌സ് ആന്റ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ് സ്വരൂപിച്ച 70,110 രൂപ പതിനാലാം വാര്‍ഡംഗം എം.കൃഷ്ണകുമാര്‍ കൈമാറി.

Leave a Reply