നായ്കയത്തെ മുല്ലക്കരീയിൽ ജോസഫിന്റെ മകൻ ജോണിക്കുട്ടി (39) നിര്യാതനായി.

നായ്കയത്തെ മുല്ലക്കരീയിൽ ജോസഫിന്റെ മകൻ ജോണിക്കുട്ടി (39) നിര്യാതനായി.

രാജപുരം: നായ്കയത്തെ മുല്ലക്കരീയിൽ ജോസഫിന്റെ മകൻ ജോണിക്കുട്ടി (39) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം നാളെ 3 മണിക്ക് കരുണാപുരം സെന്റ് ജൂഡ്സ് പള്ളിയിൽ. മാതാവ്: ത്രേസ്യാമ്മ. സഹോദരൻ: ജോഷി.

Leave a Reply